Ondertoezichtstelling

Ondertoezichtstelling

Normaal worden kinderen opgevoed door hun ouders. De ouders zijn vrij om de opvoeding en verzorging van hun kinderen op hun eigen manier in te vullen. Soms ontstaat er echter een situatie, waarin de ontwikkeling van een kind belemmerd wordt door problemen binnen het gezin. In extreme situaties kan de rechter er daarom voor kiezen om een kind onder toezicht te stellen. Dat is een ingrijpende maatregel, die alleen wordt opgelegd wanneer de rechter vindt dat het in het belang van uw kind noodzakelijk is dat uw gezin verplichte hulp krijgt.

Op deze pagina vindt u antwoord op de meest gestelde vragen over ondertoezichtstelling. Hebt u vragen die hier niet beantwoord worden, of wilt u graag een advies op maat? Neem dan gerust contact met ons op, of leg ons online uw vraag voor. Dat kost u niets en verplicht u tot niets.

Wat is ondertoezichtstelling?

Wanneer de rechter een kind onder toezicht stelt, maakt de rechter een gezinsvoogdijinstelling verantwoordelijk voor de opvoeding en verzorging van het kind. Meestal is dat een afdeling van Jeugdzorg Nederland. Het doel van de ondertoezichtstelling is de situatie waarin het kind opgroeit zo snel mogelijk te verbeteren. Daarvoor wordt een gezinsvoogd benoemt. De gezinsvoogd begeleidt en ondersteunt u en uw kind. Ook brengt hij of zij de verdere hulpverlening aan uw gezin op gang. Omdat de ondertoezichtstelling een wettelijke maatregel is, mag de gezinsvoogd zich gevraagd en ongevraagd met de verzorging en opvoeding van uw kind bemoeien. U bent dan ook verplicht de aanwijzingen van de gezinsvoogd op te volgen.

Wanneer wordt een ondertoezichtstelling uitgesproken?

Een ondertoezichtstelling wordt uitgesproken wanneer iemand de rechter daarom vraagt. Dat kunnen de ouders zelf zijn, maar bijvoorbeeld ook de Raad voor de Kinderbescherming, of de officier van justitie. Wanneer buren, vrienden of kennissen zich zorgen maken over de ontwikkeling van een kind, kunnen zij een melding doen bij Jeugdzorg Nederland of bij Veilig Thuis. Deze instellingen bekijken de melding, en schakelen wanneer zij dat nodig vinden de Raad voor de Kinderbescherming in. Die zal vervolgens een onderzoek starten. Als uit het onderzoek blijkt dat er sprake is van een zorgelijke gezinssituatie, zal de Raad voor de Kinderbescherming aan de rechter vragen een ondertoezichtstelling uit te spreken.

Hoe lang duurt een ondertoezichtstelling?

Een ondertoezichtstelling kan voor maximaal 12 maanden worden opgelegd. Daarna kan de ondertoezichtstelling worden verlengd, wanneer dat nodig is. Het is ook mogelijk dat de ondertoezichtstelling na 12 maanden wordt beëindigd, of zelfs al eerder, als bijvoorbeeld alle problemen zijn opgelost, of het kind 18 jaar wordt.

Kan een kind al voor de geboorte onder toezicht worden gesteld?

Ja, ook ongeboren kinderen kunnen onder toezicht worden gesteld. Bijvoorbeeld wanneer de moeder verslaafd is aan alcohol of drugs, of verstandelijk beperkt is. De ondertoezichtstelling van een ongeboren vrucht kan echter pas vanaf 23 weken zwangerschap worden uitgesproken. Tot die tijd heeft de moeder namelijk de mogelijkheid om legaal abortus te plegen. Wanneer een kind al voor de geboorte onder toezicht wordt gesteld, mag de gezinsvoogd zich met de zwangerschap bemoeien. Zo wordt bij verslaafde moeders regelmatig het drugsgebruik gecontroleerd door de urine te testen. Blijft een moeder drugs gebruiken, dan kan ze zelfs gedwongen worden opgenomen, ter bescherming van het ongeboren kind.

Wat als ik het niet eens ben met de ondertoezichtstelling?

Wanneer de rechter een verzoek tot ondertoezichtstelling in behandeling neemt, krijgt u uiteraard de gelegenheid om daarover uw mening te geven. Bent u het niet eens met de ondertoezichtstelling, maar krijgt u van de rechter geen gelijk, dan kunt u in beroep tegen de uitspraak. Dat geldt niet voor een voorlopige ondertoezichtstelling: daar kunt u niet tegen in beroep. Mocht er na afloop van de ondertoezichtstelling om verlenging worden gevraagd, dan krijgt u daarbij opnieuw de gelegenheid om verweer te voeren.