Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Op onze dienstverlening zijn de onderstaande algemene voorwaarden van toepassing.

toepasselijkheid

1. Advocatenkantoor Coby Koorn, hierna aangeduid als ‘het kantoor’ is een eenmanspraktijk waarin mr. J.A.M. Koorn-Harkema zich ten doel stelt om de praktijk van advocaat en procureur uit te oefenen.
2. Deze algemene voorwaarden zijn bedongen voor mr. J.A.M. Koorn-Harkema, alsmede voor de voor haar werkzame personen.
3. Het kantoor behoudt zich het recht voor in het kader van de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen, mits daarbij de nodige zorgvuldigheid in acht wordt genomen.
4. In het geval bij een opdracht aanvullende voorwaarden overeengekomen worden, gelden, waar deze bepalingen bevatten die strijdig zijn aan de algemene voorwaarden, de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden.

opdracht

5. Het kantoor verricht alle diensten uit hoofde van een met haar gesloten overeenkomst tot opdracht, met uitsluiting van de toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW.
6. De uitvoering van de verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
7. Het met een opdracht gevormde dossier zal gedurende 5 jaar elektronisch worden bewaard, waarna het zal worden vernietigd.

honorering en opschorting

8. De opdrachtgever is voor de uitvoering van de opdracht het overeengekomen honorarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd.
9. In toevoegingszaken geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten, die voor rekening van de opdrachtgever komen.
10. De betalingstermijn van een declaratie bedraagt 14 dagen. Dit betreft een fatale termijn.
11. Bij het in gebreke blijven van tijdige betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Hierbij is de opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd conform de staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK), alsmede een vergoeding wegens renteverlies ad 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volle maand.
12. Het kantoor is gerechtigd (verdere) werkzaamheden op te schorten, indien en zodra de opdrachtgever in gebreke blijft met betrekking tot enige financiële verplichting uit hoofde van de overeenkomst van opdracht.

aansprakelijkheid

13. Iedere aansprakelijkheid van het kantoor is beperkt tot het bedrag dat ter zake door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat op grond van de polisvoorwaarden niet door de verzekeraar wordt vergoed.
14. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de door het kantoor gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het door kantoor aan de opdrachtgever in het betreffende dossier in rekening gebrachte honorarium met een maximum van € 10.000,00.
15. Het kantoor is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen en daaruit voortvloeiende schade van door het kantoor ingeschakelde derden.

toepasselijk recht

16. Op de rechtsverhouding tussen het kantoor en haar opdrachtgevers of wederpartijen is Nederlands recht van toepassing.
17. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank te 's-Gravenhage.

klachtenregeling

18. Klachten over de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van een declaratie kunnen binnen drie maanden na het moment waarop de klager kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot de klacht aanleiding gaf, worden ingediend bij het kantoor.
19. Het kantoor zal binnen vier weken na binnenkomst van de klacht een oplossing voor het gerezen probleem schriftelijk bevestigen.
20. De klager kan te allen tijde een klacht indienen bij de Nederlandse Orde van Advocaten, ook wanneer de door het kantoor aangereikte oplossing niet bevredigend is.